ETICKÝ KODEX

Tento Etický kodex je nedílnou součástí mandátních a pracovních smluv společnosti a musí se jím řídit všichni naši zaměstnanci i makléři :


Představenstvo v návaznosti na vizi a řídící principy společnosti stanovuje následující zásady etiky:

PROLUX je společností, jejíž hlavní činností je zajišťování veškerých služeb v oblasti nemovitostí (realitní činnost).

Pro naplnění základního cíle společnosti PROLUX, jímž je dlouhodobá prosperita a obchodní úspěch na trhu realit, je nezbytné, aby společnost byla veřejností vnímána jako společnost s jednotným charakterem, respektující oprávněné zájmy zaměstnanců, obchodních partnerů i veřejnosti.

Úvod

Etický kodex je základním dokumentem popisujícím zásady chování, jejichž respektování a dodržování je očekáváno od všech zaměstnanců, realitních makléřů, obchodních zástupců a dalších spolupracovníků společnosti. Jeho cílem je sjednotit vystupování celého společenství zaměstnanců a realitních makléřů, obchodních zástupců a dalších spolupracovníků společnosti a vtisknout tím jednotný charakter PROLUX, jednak jako společnosti vystupující navenek, a současně i jako společnosti ve vztahu k zaměstnancům, realitním makléřům, obchodním zástupcům a dalším spolupracovníkům společnosti.

Za etické chování v duchu tohoto kodexu se považuje zejména:

 1. čestné jednání v souladu s dobrými mravy
 2. neuvádění v omyl a neposkytování nepravdivých informací
 3. nenabízení služby za podmínek, o kterých je předem známo, že jsou nesplnitelné
 4. dodržení daného slova

Dobré jméno firmy, její životaschopnost a prosperita je i základem pro rozvoj celé společnosti.

Přístup zaměstnanců, realitních makléřů, obchodních zástupců a dalších spolupracovníků ke své práci

Zaměstnanci, realitní makléři, obchodní zástupci a další spolupracovníci společnosti PROLUX si musí být vědomi skutečnosti, že základním cílem jejich práce je prosperita společnosti PROLUX a za tím účelem :


 1. pracují svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plní pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržují zásady spolupráce
 2. jednají vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentují
 3. při rozhodování se nenechávají ovlivňovat pohlavím, věkem, rasou, národností, vyznáním nebo sexuální orientací
 4. v maximální možné míře pracují na rozvoji svých schopností a dovedností
 5. majetek PROLUX užívají pouze k dosažení stanovených účelů a cílů, nakládají s ním co nejhospodárněji, chrání jej před zneužitím, poškozením, ztrátou, odcizením či zničením a neprodleně činí opatření k odstraňování zjištěných nebo hrozících škod
 6. na svých pracovištích vytvářejí příjemné prostředí, udržují svá pracoviště v pořádku a dbají na to, aby splňovala veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně dodržování zákazu užívání a distribuce alkoholu, drog, kouření a jídla

Vedoucí zaměstnanci, navíc nad rámec výše uvedeného, hodnotí své podřízené výhradně na základě jejich osobních schopností a dosahovaných pracovních výsledků.

Spolupráce mezi zaměstnanci, realitními makléři, obchodními zástupci a dalšími spolupracovníky společnosti Prolux.

Předpokladem kvalitního plnění úkolů je zejména :

 1. aktivní a efektivní komunikace a spolupráce při řešení pracovních úkolů
 2. otevřená a vzájemná informovanost o všem, co může mít vliv na kvalitu a úspěšnost jak práce každého jednotlivce, tak práce celého kolektivu
 3. slušné, ohleduplné a kolegiální chování mezi zaměstnanci a realitními makléři
 4. uplatňování týmové práce a spolupracovat s dalšími realitními makléři spolčnosti pokud je to v zájmu klienta
 5. jednání v souladu se stanovami Asociace realitních kanceláří ČR a platnými právními normami ČR

Vztah ke klientům, obchodním partnerům a veřejnosti

Předpokladem pro úspěšný rozvoj společnosti je rovněž vystupování navenek s cílem udržení stávajících a získání nových klientů a obchodních partnerů. Za tímto účelem je pro zaměstnance, realitního makléře, obchodního zástupce i ostatní spolupracovníky společnosti nezbytné:

 1. dbát na udržení dobrého jména společnosti PROLUX , jednat s klienty a obchodními partnery otevřeně a eticky a totéž vyžadovat při jednáních i od druhé strany
 2. prezentovat PROLUX svým vysokým osobním nasazením, s vědomím, že nejúčinnější prezentací společnosti PROLUX jsou výsledky nejen kolektivu ale i každého zaměstnance, realitního makléře, obchodního zástupce či ostatních spolupracovníků
 3. jednat tak, abychom byli vnímáni jako součást celé společnosti PROLUX
 4. využívat zkušeností, znalostí místních podmínek, orientace na tuzemském i zahraničním trhu, spolu s technologiemi a kompetencemi celosvětově působící firmy
 5. zajišťovat úplnou spokojenost klientů, k tomu získávat detailní informace o jejich požadavcích
 6. řídit se zásadou, že neexistuje důležitější a méně důležitý zákazník
 7. při výběru partnerů vybíráme firmy a osoby s dobrou pověstí
 8. být si vědomi toho, že klient hodnotí PROLUX vždy, nejen podle odvedené práce, ale i podle přístupu zaměstnanců, realitních makléřů, obchodních zástupců či ostatních spolupracovníků PROLUX podle jejich chování, vzhledu a vystupování
 9. nabízet klientům komplexní zabezpečování jejich potřeb a volit takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch zákazníka
 10. práci pro klienta provádět kvalitně s vědomím, že špatně odvedená práce jednoho jediného zaměstnance, realitního makléře, obchodního zástupce či ostatních spolupracovníků dokáže znehodnotit úsilí všech ostatních
 11. chránit s veškerou péčí informace o klientech a nakládat s nimi jako s důvěrnými, pokud klient nedá souhlas s jejich zveřejněním a to i po ukončení spolupráce

Střet zájmů

Zaměstnanci, realitní makléři, obchodní zástupci či ostatní spolupracovníci jsou povinni předcházet situacím, ve kterých by se jejich soukromé či finanční zájmy mohly dostat do střetu se zájmy společnosti PROLUX .

Obchodní tajemství a důvěrné informace

Předmětem obchodního tajemství se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, technické či jiné povahy související s podnikáním PROLUX , které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace o zaměstnancích, realitních makléřích, klientech a partnerech firmy, o finanční situaci, know-how, jakož i o uzavřených či uzavíraných smluvních vztazích.

Zaměstnanci, realitní makléři, obchodní zástupci či ostatní spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o předmětu obchodního tajemství a o důvěrných informacích. Mají povinnost chránit je proti zneužití a nesdělovat je dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu k tomu oprávněného nadřízeného PROLUX . Tato povinnost platí i po ukončení pracovního poměru či spolupráce s PROLUX .

Informace o PROLUX sdělované třetím stranám na základě právních předpisů mohou poskytovat pouze osoby k tomu v PROLUX pověřeni přímo jednateli společnosti.

Styk s médii a poskytování informací pro veřejnost řešit pouze prostřednictvím tiskového mluvčího společnosti.

V případě, že se kterýkoliv zaměstnanec, realitní makléř, obchodní zástupce či jiný spolupracovník v souvislosti s danou činností seznámí se skutečností, která je ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění považována za utajovanou, má povinnost zachovávat o ni mlčenlivost.

Veškeré údaje týkající se zaměstnanců, realitních makléřů, obchodních zástupců či ostatních spolupracovníků nebo klientů jsou společností a jejími zaměstnanci, realitními makléři, obchodními zástupci či ostatními spolupracovníky získávány, zpracovávány a poskytovány třetím osobám výlučně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Nakládání se získanými osobními údaji je realizováno pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Korupce

Zaměstnanci, realitní makléři, obchodní zástupci či ostatní spolupracovníci nesmí :

 1. požadovat ani přijímat platby, osobními dary či jiná plnění, u kterých při rozumném zvážení lze předpokládat, že by mohly ovlivnit obchodní jednání, nebo které překračují hranice běžné pohostinnosti
 2. realizovat obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny, pokud s touto skutečností neseznámí PROLUX
 3. poskytovat jménem PROLUX obchodním partnerům, zástupcům státní správy a dalším osobám úplatky ani jiné výhody, které mají za cíl získat zakázky, výhody nebo prospěch pro PROLUX

Pokud je zaměstnanci, realitnímu makléři, obchodnímu zástupci či ostatním spolupracovníkům v souvislosti s jeho činností pro PROLUX nabídnuta jakákoliv výhoda, je povinen ji odmítnout a informovat o tom jednatele společnosti. Za osobní výhodu se považuje jakákoliv výhoda pro zaměstnance, realitního makléře, obchodního zástupce či jiného spolupracovníka, jeho rodinu nebo pro osoby jemu blízké.

Dohody se třetími stranami, např. s poradci, sponzory, zástupci či jinými zprostředkovateli aj., nesmějí být zneužívány k tomu, aby na jejich základě mohly být poskytovány výhody jiným osobám, včetně zástupců veřejné správy.

Výše uvedené jednání je považováno za hrubé porušení se všemi z toho vyplývajícími následky, nad rámec toho může být pracovněprávní odpovědnost doplněna odpovědností hmotné či trestně právní.

Sponzorství a dary

Zaměstnanci, realitní makléři, obchodní zástupci či ostatní spolupracovníci společnosti PROLUX nepřislibují ani neposkytují jménem PROLUX žádné dary nebo sponzoring politickým stranám. Poskytování darů a sponzoringu společnosti je upraveno vnitřními pravidly společnosti.

Hospodářská soutěž

Zaměstnanci, realitní makléři, obchodní zástupci či ostatní spolupracovníci jsou povinni :

 1. při soutěži o postavení PROLUX na trhu dodržovat etické zásady obchodních vztahů a pravidel slušné a otevřené soutěže
 2. se zdržet jednání, které by mohlo vést k porušení pravidel soutěže či právních předpisů (pletichy při veřejné soutěži, klamavá reklama apod.)

Představenstvo ukládá :

 1. všem zaměstnancům, realitním makléřům, obchodním zástupcům či ostatním spolupracovníkům PROLUX dodržovat stanovený etický kodex.
 2. vedoucím zaměstnancům, makléřům a spolupracovníkům PROLUX :
      a) seznámit s tímto rozhodnutím neprodleně všechny podřízené spolupracovníky a informovat je o nezbytnosti dodržování stanovených zásad a o možných důsledcích v případě jejich porušování
      b) kontrolovat dodržování stanovených zásad etiky společnosti PROLUX
      c) v případě zjištění přestupku vůči těmto zásadám přijímat odpovídající opatření, která mohou obsahovat i výpověď z pracovního poměru či smluvního vztahu a uplatnění náhrady za vzniklou škodu právní cestou.Partnerské servery: Car Wrap US, PJ Rent